Sylvi Sanni Manninen on 7.2.2008 päivätyllä säädekirjalla perustanut Päivilän sanktuarin säätiön. Hän on kutsunut säätiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Sini Manninen, Pulmu Manninen, Erja Kemilä ja Juha Hartikka.  

Säätiö on merkitty säätiörekisteriin 3.10.2008.    

Säätiön y-tunnus on 2136672-2.

Säätiöllä on tili Liperin osuuspankissa. Lahjoituksia otetaan kiitollisina vastaan. Lahjoituksilla katetaan tilan perusparannuskuluja ja vuotuisia kiinteitä kuluja, kuten tie- , lämmitys- ja vakuutusmaksuja sekä hallinnointikuluja. Lisäksi tarkoituksena on toteuttaa vuosittain kulttuuri-ja ulkoilutoimintaa, joiden järjestely- ja tiedotuskuluihin varoja myös käytetään. Tilinumero on 523403-241012.

Sylvi Sanni Mannisen elinikäisenä haaveena on ollut säätiön perustaminen. Säätiön tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja jatkaa Sylvi Mannisen elämäntyötä herkkien ihmisten ja ihmisen henkisen kehityksen ymmärtämiseksi ja tukemiseksi; suojella herkkien ihmisten elämisen edellytyksiä, lisätä ymmärrystä herkille ihmisille ominaisista reagointitavoista sekä tarjota paikka hiljentymiseen, luonnon kuunteluun ja muuhun eheytttävään toimintaan Päivilän sanktuarissa.

Päivilän sanktuarin -säätiön säännöt

 

Säätiön nimi ja kotipaikka

1 §                 Säätiön nimi on Päivilän sanktuarin säätiö ja kotipaikka Liperi.

Tarkoitus

2 §                 Säätiön tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja jatkaa filosofian tohtori Sylvi-Sanni Mannisen elämäntyötä 1) herkkien ihmisten ja ihmisen henkisen kehityksen ymmärtämiseksi ja tukemiseksi, 2) suojella herkkien ihmisten elämisen edellytyksiä, 3) lisätä ymmärrystä herkille ihmisille ominaisista reagointitavoista sekä 4) tarjota paikka hiljentymiseen, luonnon kuunteluun ja muuhun eheyttävään ja luovaan toimintaan Päivilän sanktuarissa.

Tarkoituksen toteuttaminen

3 §                 Säätiö toteuttaa tarkoitustaan harjoittamalla tiedotus-, julkaisu-, kulttuuri- ja kurssitoimintaa, myymällä kirjoja ja persoonallisuustestejä, vastaamalla Päivilän sanktuarin ylläpitämisestä sekä rakentamalla yhteistyöverkostoja muiden vertaistoimijoiden kanssa tarjoten näille toimintaresurssejaan.

Säätiö voi myös myöntää avustuksia ja apurahoja hankkeisiin, jotka edistävät säätiön tarkoitusperiä.

Säädepääoma

4 §                 Säätiön peruspääoma on Liperissä sijaitseva Päivilän tila kiinteistöineen ja irtaimistoineen, viisituhatta (5.000) euroa sekä säädekirjassa mainitut tekijänoikeudet.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla tavoilla. Säätiöllä on oikeus kerätä osallistumismaksuja järjestämistään kursseista ja muusta toiminnasta ja saada tuloja tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvien kirjojen ja säätiön perustajan kehittämien persoonallisuustestien myynnistä.

Lahjoitetun omaisuuden hoidossa kunnioitetaan säädekirjassa annettuja ohjeita ja määräyksiä.

 

Hallitus

5 §                 Säätiön toimielimenä on hallitus. Säätiön hallitukseen kuuluu kolmeksi (3) kalenterivuodeksi kerrallaan valitut viisi-yhdeksän (5-9) jäsentä. Ensimmäisen hallituksen valitsee säätiön perustaja. Jatkossa hallitus täydentää itseään säätiön tarkoituksen ja sääntöjen mukaisesti. Koko hallitus on erovuorossa samanaikaisesti. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. 

Hallituksen kokous

6 §                 Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan kirjallisesti tai sähköpostitse kullekin hallituksen jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja kokouksen valitsema jäsen.

Hallituksen jäsenten palkkio

7 §                 Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä työstä.

Vuosikokous

8 §                 Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä. Kolmen vuoden välein vuosikokouksessa päätetään hallituksen jäsenmäärä ja valitaan hallitus seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi.

                      Lisäksi vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

-        käsitellään tilintarkastuskertomus,

-        vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös,

-        päätetään talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle,

-        valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä

-        käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Säätiön nimen kirjoittaminen

9 §                 Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Tilikausi ja tilintarkastus

10 §               Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa maaliskuun kuluessa.

Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

11 §               Kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä on Patentti-       ja rekisterihallitukselle toimitettava oikeiksi todistettavat jäljennökset tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista ja tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen.

Hallituksen jäsenten ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

12 §               Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 2/3 hallituksen    jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

Mikäli päätösvaltaa säätiön asioissa halutaan antaa hallituksen ohella muullekin toimielimelle, tämän toimielimen jäsenmäärä, asettamistapa, toimikausi ja tehtävät on määrättävä säätiön säännöissä.

13 §               Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.