Noin 15-20 % ihmisistä on herkkiä. Herkillä ihmisillä on muita herkempi hermosto, ja he ovat herkkiä hienovaraisille ärsykkeille. Herkkien ihmisten kokemis- ja reagointitavat ovat voimakkaita, mutta usein hyvin näkymättömiä.

Herkkyyden arvioinnissa auttaa Ph.D. Elaine N. Aronin kehittämä itsearviointitesti, joka löytyy englanninkielisenä osoitteesta www.hsperson.com/pages/test.htm. Testi koostuu kyllä/ei -väittämistä, jotka kertovat samalla paljon siitä, minkälaisia asioita herkkyyteen eli sensitiivisyyteen liittyy. Sylvi-Sanni Mannisen kehittämä väri-muoto -havaintotesti mittaa samaa herkkyyttä kuin Aronin testi, mutta perustuu visuaalisiin, ihmisen synnynnäistä havainnon rakennetta mittaaviin valintatehtäviin.

Kaikkein olennaisinta oman herkkyyden tunnistamisessa on oma kokemus. Moni herkkä ihminen tietää olevansa poikkeuksellisen herkkä. Joskus omaa herkkyyttä on kuitenkin vaikea tunnistaa. Moni herkkä ihminen leimataan lapsuudesta asti esimerkiksi ujoksi tai estyneeksi sen sijaan, että hänet nähtäisiin ennen kaikkea herkkänä. Herkkä ihminen voi myös kätkeä ja kadottaakin herkkyyttään ja elää tavallaan vieraassa roolissa. Jotkut herkät tunnistavat jopa tilanteen, jossa ovat kokeneet tulleensa niin väärinymmärretyiksi, että ovat päättäneet olla näyttämättä herkkyyttään kenellekään.

Herkkyyden pystyy usein tunnistamaan myös ihmisen ulkoisesta olemuksesta. Erityisesti nuorena monien herkkien ihmisten kasvot ovat herkät ja lapsenkaltaiset, ja he saattavat vanhetessaankin vaikuttaa ikäistään nuoremmilta. On kuitenkin muistettava, että aina herkkyys ei välity ulospäin. Jokaisella on omanlaisensa kasvonpiirteet ja ruumiinrakenne, ja elämänkokemukset voivat kovettaa ihmistä niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Jotkut herkät kertovat jopa keränneensä ylipainoa alitajuisesti suojakseen.

Joskus oman herkkyyden tunnistamisella on todella valtava merkitys herkän ihmisen minuuden eheytymisessä ja vahvistumisessa. Moni herkkä ihminen kokee itsensä jollakin tavalla erilaiseksi tai jopa epäonnistuneeksi ja vääränlaiseksi eikä oikein itsekään tiedä, mistä kaikesta omassa kokemuksessa on kysymys. Ymmärrys itsestä herkkänä ihmisenä ja omanlaiseensa ihmistyyppiin kuuluvana voi antaa ihmiselle jopa ensimmäistä kertaa elämässään luvan olla täysin oma itsensä. Se voi myös auttaa arvostamaan omaa herkkyyttä ja esimerkiksi ymmärtämään, että oma hermosto todella on poikkeuksellisen altis kuormittumaan ja että monet omat havainnot vaikkapa ilmapiiristä tai toisten tunteista eivät ole kuvittelua.